برای استفاده از خدمات گیفتینگ فروشگاه، (شامل گیفت آیتم شاپ و بتل پس) باید حداقل 48 ساعت با تمام آیدی های رو به رو فرند باشید.

FNEC13 FNEC14 FNEC15 FNEC16 FNEC17 FNEC18 FNEC19 FNEC20

FNEC4 FNEC5 FNEC6
FNEC7
FNEC7
FNEC9
FNEC11
FNEC12