آیتم های روزانه

برای استفاده از خدمات گیفتینگ فروشگاه، الزامیست که شما بیش از 48 گذشته برای تمام آیدی های رو به رو فرند ریکوئست ارسال نمائید.
علاوه بر در بخش ثبت سفارش هم باید آیدی اپیک‌گیمز خود را وارد کنید. (نه آیدی PSN).

FNEC2
FORTEC102
FORTEC103
FORTEC104
FORTEC105
FORTEC106
FORTEC107
FORTEC108

FNEC1
FORTEC94
FORTEC95
FORTEC96
FORTEC97
FORTEC98
FORTEC99
FORTEC100
FORTEC101

آیتم های روزانه

Hit It

32,500 تومان

آیتم های روزانه

Etheria

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Raptorian The Brave

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Oathmaker’s Axe

32,500 تومان

آیتم های روزانه

Bushranger

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Honey Hitters

52,000 تومان

آیتم های روزانه

Doggo

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Doggie Bag

13,000 تومان

آیتم های روزانه

Chew Toy

32,500 تومان

آیتم های روزانه

Ruff

19,500 تومان

آیتم های روزانه

CATWOMAN BUNDLE

117,000 تومان

آیتم های روزانه

Cat’s Claws

52,000 تومان

آیتم های روزانه

Whipcrack

19,500 تومان

آیتم های روزانه

BATMAN GEAR BUNDLE

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Batglider

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Caped Crusader

13,000 تومان

آیتم های روزانه

Bat Signal

19,500 تومان

آیتم های روزانه

Martial Arts Master

19,500 تومان

آیتم های روزانه

BEAST BOY BUNDLE

130,000 تومان

آیتم های روزانه

Beast Boy

117,000 تومان

آیتم های روزانه

BB’s Beast Bat

52,000 تومان

آیتم های روزانه

BATMAN ZERO BUNDLE

136,500 تومان

آیتم های روزانه

Batman Zero

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Batman Zero Wing

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Grappling Axe

52,000 تومان

آیتم های روزانه

CATWOMAN ZERO BUNDLE

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Catwoman Zero

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Oblivion

130,000 تومان

آیتم های روزانه

Splatterella

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Black Violet

32,500 تومان

آیتم های روزانه

Phone It In

52,000 تومان

آیتم های روزانه

Extraterrestrial

32,500 تومان

آیتم های روزانه

Amazing Cube

13,000 تومان

آیتم های روزانه

DEATHSTROKE ZERO BUNDLE

130,000 تومان

آیتم های روزانه

Deathstroke Zero

117,000 تومان

آیتم های روزانه

Deathstroke Destroyer

52,000 تومان

آیتم های روزانه

Rebirth Harley Quinn

78,000 تومان

آیتم های روزانه

HARLEY QUINN BUNDLE

130,000 تومان

آیتم های روزانه

Harley Quinn

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Harley Hitter

52,000 تومان

آیتم های روزانه

Punchline

52,000 تومان

آیتم های روزانه

The Flash Bundle

143,000 تومان

آیتم های روزانه

The Flash

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Quick Bite

26,000 تومان

آیتم های روزانه

Speed Force Slashers

78,000 تومان

آیتم های روزانه

Black Manta

97,500 تومان

آیتم های روزانه

Manta Blades

52,000 تومان