آیتم های روزانه

برای استفاده از خدمات گیفتینگ فروشگاه، الزامیست که شما بیش از 48 گذشته برای تمام آیدی های رو به رو فرند ریکوئست ارسال نمائید.
علاوه بر در بخش ثبت سفارش هم باید آیدی اپیک‌گیمز خود را وارد کنید. (تنها در صورت نداشتن آیدی اپیک میتوانید سایر پلتفرم ها را انتخاب کنید).

Creator code: EC.IR

جهت حمایت از ما از کد EC.IR در آیتم شاپ بازی استفاده کنید.

FNEC2
FORTEC190
FORTEC191
FORTEC192
FORTEC193
FORTEC194
FORTEC195
FORTEC196

FNEC1
FORTEC183
FORTEC184
FORTEC185
FORTEC186
FORTEC187
FORTEC188
FORTEC189

آیتم های روزانه

BALENCIAGA KNIGHTS

99,000 تومان

آیتم های روزانه

BALENCIAGA UNLEASHED

99,000 تومان

آیتم های روزانه

BALENCIAGA LOOKS

88,000 تومان

آیتم های روزانه

Unchained Ramirez

82,500 تومان

آیتم های روزانه

Game Knight

66,000 تومان

آیتم های روزانه

Shady Doggo

66,000 تومان

آیتم های روزانه

Fashion Banshee

82,500 تومان

آیتم های روزانه

The Look

22,000 تومان

آیتم های روزانه

Speed Sneaker

44,000 تومان

آیتم های روزانه

Parasail Purse

44,000 تومان

آیتم های روزانه

Signature Look

16,500 تومان

آیتم های روزانه

Signature Look (24K)

16,500 تومان

آیتم های روزانه

CAMMY & GUILE BUNDLE

121,000 تومان

آیتم های روزانه

CAMMY & GUILE GEAR

88,000 تومان

آیتم های روزانه

Cammy

88,000 تومان

آیتم های روزانه

Guile

88,000 تومان

آیتم های روزانه

Delta Red Bowie Blade

44,000 تومان

آیتم های روزانه

V-Trigger Vector

44,000 تومان

آیتم های روزانه

Heidi

82,500 تومان

آیتم های روزانه

Ludwig

82,500 تومان

آیتم های روزانه

Axcordion

27,500 تومان

آیتم های روزانه

Oktoberfeast

44,000 تومان

آیتم های روزانه

Raptor

110,000 تومان

آیتم های روزانه

Velocity

110,000 تومان

آیتم های روزانه

Assault Bomber

66,000 تومان

آیتم های روزانه

Party Animal

82,500 تومان

آیتم های روزانه

Bullseye

44,000 تومان

آیتم های روزانه

Slumberjack

66,000 تومان

آیتم های روزانه

Jugglin’

27,500 تومان

آیتم های روزانه

Fishin’

27,500 تومان

آیتم های روزانه

Smeeze

27,500 تومان

آیتم های روزانه

Face Palm

11,000 تومان