آیتم های روزانه

برای استفاده از خدمات گیفتینگ فروشگاه، الزامیست که شما بیش از 48 گذشته برای تمام آیدی های رو به رو فرند ریکوئست ارسال نمائید.
علاوه بر در بخش ثبت سفارش هم باید آیدی اپیک‌گیمز خود را وارد کنید. (تنها در صورت نداشتن آیدی اپیک میتوانید سایر پلتفرم ها را انتخاب کنید).

Creator code: EC.IR

جهت حمایت از ما از کد EC.IR در آیتم شاپ بازی استفاده کنید.

FNEC6
FNEC8
FNEC11

FNEC4
FNEC5
FNEC7
FNEC9

آیتم های روزانه

SLURP LEGENDS PACK

160,000 تومان

آیتم های روزانه

ARCANE VI BUNDLE

144,000 تومان

آیتم های روزانه

Arcane Vi

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Piltover Warden Hammer

64,000 تومان

آیتم های روزانه

Punching Practice

16,000 تومان

آیتم های روزانه

ARCANE JINX BUNDLE

144,000 تومان

آیتم های روزانه

Arcane Jinx

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Pow Pow Crusher

64,000 تومان

آیتم های روزانه

Playground (Instrumental)

16,000 تومان

آیتم های روزانه

HAWKEYE BUNDLE

192,000 تومان

آیتم های روزانه

Clint Barton

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Kate Bishop

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Aerial Archer

64,000 تومان

آیتم های روزانه

Pickross Bow

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Taut Slicer

40,000 تومان

آیتم های روزانه

ARCTIC RENEGADES BUNDLE

128,000 تومان

آیتم های روزانه

Nalia

96,000 تومان

آیتم های روزانه

Frigid Foregoer

96,000 تومان

آیتم های روزانه

FALCON CLAN BUNDLE

224,000 تومان

آیتم های روزانه

Kuno

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Kenji

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Falcon

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Talons

64,000 تومان

آیتم های روزانه

Quickstrike

40,000 تومان

آیتم های روزانه

GALAXY PACK

224,000 تومان

آیتم های روزانه

Galaxy Scout

160,000 تومان

آیتم های روزانه

Stardust Strikers

96,000 تومان

آیتم های روزانه

Celestia

64,000 تومان

آیتم های روزانه

Star Scout

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Oppressor

160,000 تومان

آیتم های روزانه

Plasmatic Edge

64,000 تومان

آیتم های روزانه

Angled Fire

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Fennix

96,000 تومان

آیتم های روزانه

Shore Leave

96,000 تومان

آیتم های روزانه

Lleague Champ

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Wiggle Wild

16,000 تومان

آیتم های روزانه

Savor The W

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Finger Guns

16,000 تومان