آیتم های روزانه

برای استفاده از خدمات گیفتینگ فروشگاه، الزامیست که شما بیش از 48 گذشته برای تمام آیدی های رو به رو فرند ریکوئست ارسال نمائید.
علاوه بر در بخش ثبت سفارش هم باید آیدی اپیک‌گیمز خود را وارد کنید. (تنها در صورت نداشتن آیدی اپیک میتوانید سایر پلتفرم ها را انتخاب کنید).

Creator code: EC.IR

جهت حمایت از ما از کد EC.IR در آیتم شاپ بازی استفاده کنید.

FNEC2
FORTEC230
FORTEC231
FORTEC232
FORTEC233
FORTEC234
FORTEC235
FORTEC236
FORTEC237

FNEC1
FORTEC221
FORTEC222
FORTEC223
FORTEC224
FORTEC225
FORTEC226
FORTEC227
FORTEC228
FORTEC229

آیتم های روزانه

ULTIMATE RECKONING PACK

100,000 تومان

آیتم های روزانه

CRYPT CRASHERS PACK

140,000 تومان

آیتم های روزانه

Skull Trooper

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Skull Ranger

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Reaper

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Ghoul Trooper

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Big Mouth

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Gnashers

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Toothsome

25,000 تومان

آیتم های روزانه

BLOODSPORT BUNDLE

90,000 تومان

آیتم های روزانه

Bloodsport

75,000 تومان

آیتم های روزانه

A.R.G.U.S. Sabre

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Bloodsport Camo

15,000 تومان

آیتم های روزانه

WONDER WOMAN BUNDLE

120,000 تومان

آیتم های روزانه

Wonder Woman

80,000 تومان

آیتم های روزانه

Athena’s Battleaxe

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Golden Eagle Wings

60,000 تومان

آیتم های روزانه

DEATHSTROKE ZERO BUNDLE

100,000 تومان

آیتم های روزانه

Deathstroke Zero

90,000 تومان

آیتم های روزانه

Deathstroke Destroyer

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Rebirth Harley Quinn

60,000 تومان

آیتم های روزانه

HARLEY QUINN BUNDLE

100,000 تومان

آیتم های روزانه

Harley Quinn

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Harley Hitter

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Punchline

40,000 تومان

آیتم های روزانه

The Flash Bundle

110,000 تومان

آیتم های روزانه

The Flash

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Quick Bite

20,000 تومان

آیتم های روزانه

Speed Force Slashers

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Black Manta

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Manta Blades

40,000 تومان

آیتم های روزانه

BEAST BOY BUNDLE

100,000 تومان

آیتم های روزانه

Beast Boy

90,000 تومان

آیتم های روزانه

BB’s Beast Bat

40,000 تومان

آیتم های روزانه

CATWOMAN BUNDLE

90,000 تومان

آیتم های روزانه

Cat’s Claws

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Whipcrack

15,000 تومان

آیتم های روزانه

BATMAN GEAR BUNDLE

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Batglider

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Caped Crusader

10,000 تومان

آیتم های روزانه

Bat Signal

15,000 تومان

آیتم های روزانه

Martial Arts Master

15,000 تومان

آیتم های روزانه

Armored Batman Zero

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Batman’s Exo-Glider

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Batarang Axe

25,000 تومان

آیتم های روزانه

BATMAN ZERO BUNDLE

105,000 تومان

آیتم های روزانه

Batman Zero

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Batman Zero Wing

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Grappling Axe

40,000 تومان

آیتم های روزانه

CATWOMAN ZERO BUNDLE

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Catwoman Zero

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Lil’ Bounce

25,000 تومان

آیتم های روزانه

Gia

80,000 تومان

آیتم های روزانه

Guernsey

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Sledge Heifer

25,000 تومان

آیتم های روزانه

Dream

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Luminos

75,000 تومان

آیتم های روزانه

Astral Axe

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Shard Break

25,000 تومان

آیتم های روزانه

Arcana

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Snorkel Ops

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Verge

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Mellow Days

10,000 تومان

آیتم های روزانه

Jamboree

25,000 تومان

آیتم های روزانه

Battle Call

10,000 تومان

آیتم های روزانه

Have a Seat

10,000 تومان

آیتم های روزانه

VENOM BUNDLE

140,000 تومان

آیتم های روزانه

Eddie Brock

100,000 تومان

آیتم های روزانه

Venom

100,000 تومان

آیتم های روزانه

Symbiotic Sail

40,000 تومان

آیتم های روزانه

Symbiote Trail

20,000 تومان

آیتم های روزانه

Gummy Fishstick

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Giant Jelly Sourfish

25,000 تومان

آیتم های روزانه

Ultrasour

15,000 تومان

آیتم های روزانه

All-Hallow’s Steve

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Tricksy

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Perfect Prop Pickaxe

25,000 تومان

آیتم های روزانه

Decaying Dribbler

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Fatal Finisher

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Putrid Playmaker

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Crypt Crosser

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Midfield Monstrosity

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Burial Threat

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Sinister Striker

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Soulless Sweeper

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Skull Sickle

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Grinning Ghoul

20,000 تومان

آیتم های روزانه

Crypt Cruiser

60,000 تومان

آیتم های روزانه

Brainiac

40,000 تومان